Over het RSC/RVSV Museum

Stichting RSC Museum is opgericht op 20 juni 2014. In het kader van de fusie tussen het RSC en de RVSV is in 2017 de naam van het RSC Museum gewijzigd in RSC/RVSV Museum.

De eerste openbare activiteit was het organiseren van een tentoonstelling, onder de naam ‘RSC, 100 jaar vriendschap voor het leven’, van 18 augustus tot en met 5 september 2014, in de universiteitsbibliotheek van de tegenwoordig geheten Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het RSC/RVSV-Museum stelt zich ten doel: het bijeenbrengen, in bewaring nemen (en doen bewaren) van historisch materiaal van RSC/RVSV, de RSS Hermes, de RSS Walhalla en Sociëteit Mimosa, Corpsverenigingen, alsmede van andere organisaties het Rotterdams studentenleven betreffende. Dankzij een overeenkomst met het Erasmus Trustfonds is een Fonds op Naam opgericht, genaamd Steunfonds RSC/RVSV Museum. Het bestuur van de Stichting RSC/RVSV Museum is tevens het bestuur van het Steunfonds RSC/RVSV Museum. De gelden van dit Fonds op Naam worden beheerd door het Erasmus Trustfonds, maar het bestuur van het Steunfonds RSC/RVSV Museum beslist over de bestedingen ervan, die uiteraard alle ten goede komen aan het RSC/RVSV Museum. Hiermee zijn de voordelen van de ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instelling) ook voor het RSC/RVSV Museum beschikbaar. Zie tevens onderaan deze pagina.

De bestaande verzameling biedt een uitstekend startpunt voor het museum, dankzij een aantal kenmerken:

  • Er is een unieke foto- en filmcollectie, opgebouwd sinds 1913, die een prachtig historisch beeld geeft van ruim 100 jaar Rotterdams studentenleven. De omvang is al meer dan 100.000 foto’s.
  • Dankzij de inzet van zeer velen zijn ter gelegenheid van het 20ste lustrum van het RSC twee boeken uitgegeven, die in woord en beeld de geschiedenis en ontwikkeling van het RSC helder en diepgaand weergeven.
  • Er is een uitgebreide collectie van archieven, documenten, interviews, historische voorwerpen.

Het doel is niet alleen verzamelen, maar juist het RSC/RVSV-verleden en -heden zo toegankelijk mogelijk maken voor leden, oud-leden, de universitaire gemeenschap en overige geïnteresseerden.

De gedachte is op deze website, die operationeel is sinds 23 augustus 2015, een RSC/RVSV-Wikipedia te ontwikkelen – een levend systeem – waaraan nieuwe generaties hun belevenissen en informatie kunnen toevoegen. Het RSC/RVSV Museum wil eveneens een digitaal museum zijn, dat optimaal toegankelijk is en dat zich voortdurend vernieuwt.

Essentiële bronnen voor uitbreiding van de collectie zijn de leden en de oud-leden van het RSC/RVSV, en de oud-leden van het RSC en van de RVSV. Bijvoorbeeld tijdens een zolderopruiming thuis, komen niet zelden interessante objecten en documenten tevoorschijn die anders wellicht zouden worden weggegooid. Van leden en oud-leden zal het museum dan ook graag, als schenking of in bruikleen, historische attributen, kledij, verslagen, documenten – ook in elektronische vorm – alsmede interviews, archieven en zo meer in ontvangst nemen. Foto’s en films zijn eveneens zeer welkom. Wilt u het beeldmateriaal behouden, sta dan toe dat dit gescand wordt. Daarbij zal alle benodigde actie zoveel mogelijk door het museumteam worden verzorgd. Onder de knop ‘Contact’ zijn mogelijkheden vermeld om hierover contact op te nemen met het museum.

Om dit alles te realiseren is het verheugend dat het RSC/RVSV Museum goede afspraken heeft kunnen maken met verschillende instanties.

Het RSC/RVSV heeft toegezegd dat voor tentoonstellingen een of meerdere kamer(s) op de Sociëteit ter beschikking komt van het RSC/RVSV Museum.

De start van het bijeenbrengen van de collectie lag in België, bij een oud-lid thuis. Vanaf februari 2015 tot september 2018 zijn een werk- en opslagruimte aangeboden geweest door Van Uden Holding B.V. te Rotterdam. Vanaf december 2018 tot de zomer van 2020 is een werk- en opslagruimte in gebruik geweest in het markante gebouw van Podium O950 langs de Maasboulevard te Rotterdam.

Vanaf de zomer van 2020 is de gehele collectie op basis van een langjarige bruikleenovereenkomst ondergebracht bij de universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Medewerkers van de universiteitsbibliotheek zullen de collectie bestuderen en een selectie maken van die onderdelen van de verzameling die als academisch erfgoed kunnen worden beschouwd. Het streven is om de selectie in de tweede helft van 2021 af te ronden. Onderdelen van de verzameling die niet als zodanig worden beschouwd, komen terug bij het RSC/RVSV Museum en zullen of tentoon worden gesteld op de Sociëteit of worden opgeslagen bij het Stadsarchief Rotterdam. Bij het Stadsarchief Rotterdam berust al een gedeelte van de collectie.


ANBI:

Zoals boven aangegeven zijn dankzij een overeenkomst met het Erasmus Trustfonds, een als ANBI erkende vereniging, de voordelen van de ANBI-regeling ook voor Stichting RSC/RVSV Museum beschikbaar.

Stichting RSC/RVSV Museum is dan ook niet alleen verheugd met donatie van mogelijke collectiestukken, maar ook met een financiële schenking of een legaat in uw testament. Vanwege de ANBI-status kunnen schenkingen en erfenissen belastingvrij worden ontvangen. Met uw steun kan de Stichting objecten conserveren en restaureren, maar ook lang gewenste aanvullingen in de collectie verwerven. Uw bijdrage komt goed terecht!

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Alle ANBI-gegevens van het Erasmus Trustfonds t.b.v. het Fonds op Naam ‘Steunfonds RSC/RVSV Museum’ zijn te vinden via de website van het Erasmus Trustfonds, zie: http://www.trustfonds.nl/.

 

DS/11-2020