WILLEKEURIGE FOTO'S

Algemene Voorwaarden

(per 24 mei 2018)

De website www.rscmuseum.nl, hierna te noemen de ‘website’, is eigendom van de Stichting RSC/RVSV Museum, hierna te noemen de ‘stich­ting’.

De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van techni­sche, redactionele, spelling- of andere fouten in de teksten die op de website zijn weergegeven, noch voor de inhoud van de web­pagi­na’s waarnaar zij door middel van links verwijst.

De stichting bezit het auteursrecht en andere rechten van alle teksten, foto’s en andere materialen op deze website, voor zover uit het geplaatste niet anders blijkt.

Op de website bevinden zich tevens berichten, versla­gen en andere geschriften die door of namens de stichting of anderen op deze website zijn geplaatst. De menin­gen die daarin worden weergege­ven vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van de stichting of haar be­stuur. De stichting draagt voor de inhoud van deze plaatsingen geen verantwoordelijkheid.

Het is toegestaan om de informatie op de website te downloaden of af te drukken zolang er geen wijzigingen in deze informatie worden aangebracht, een bronvermelding erbij wordt geplaatst en de informatie niet wordt aangewend voor commerciële doel­einden.

Gebruikers van de website dienen zich te registreren om te kunnen inloggen op het besloten deel van de website. Registraties worden door of namens het bestuur van de stichting beoordeeld en kunnen worden geweigerd of worden ongedaan gemaakt.

Inloggegevens van gebruikers kunnen zonder dat toestemming behoeft te worden gevraagd, door of namens het bestuur van de stichting zelfstandig worden aangepast indien hiertoe aanleiding bestaat. Geregistreerde gebruikers van de website hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun inloggegevens. Hiertoe kan contact worden opgenomen met de stichting via het e-mailadres website@rscmuseum.nl. Ook hebben gebruikers van de website de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Gebruikers van de website kunnen na inloggen foto’s, teksten en ander materiaal uploaden op de website. Deze uploads dienen een voldoende duidelijke omschrijving mee te krijgen met behulp van ‘tags’ (relevante sleutelwoorden) en een bronvermelding indien van toepassing. Niettemin kunnen de uploads door of namens het bestuur van de stichting worden beoor­deeld en eventueel worden geweigerd, aangepast of verwijderd. Gebruikers verklaren dat zij voor het uploa­den vol­doende rechten hebben op het door hen te uploaden materiaal, dat zij alle ervoor in aanmerking komende rechten op hun uploads onherroepbaar overdragen aan de stich­ting en dat zij met hun uploads geen inbreuk maken op rechten van der­den. Ge­brui­kers vrijwa­ren de stichting met betrekking tot hun uploads jegens aanspra­ken van derden wegens inbreuk op hun rechten.

Indien het vermoeden bestaat dat misbruik wordt gemaakt van de gegevens die via het besloten gedeelte van de website kunnen worden verkregen, kan het bestuur van de stichting een gebruiker de toegang tot het besloten deel van de website ontzeggen.

De stichting gebruikt de inloggegevens van gebruikers van de website niet voor andere doel­einden dan voor de statutaire doelen van de stichting en het beheer van de website en niet langer dan noodzakelijk is. Deze inloggegevens worden vertrouwelijk behandeld en zij worden bewaard op beveiligde computers die direct zijn aange­sloten op het internet. De stichting is niet aanspra­kelijk voor eventuele scha­de die het gevolg is van virussen, hacking of andere verstorin­gen van het internet.

De stichting is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.